+421 907 746 845

info@geodesign.sk

NavigáciaseparatorÚvodná stránkaseparator AKTUALITY
<<Späť

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen ÚHOS) ve svém rozhodnutí ze dne 4. června 2007 ve věci přezkoumání úkonů zadavatele statutárního města Ústí nad Labem, učiněných v nadlimitní veřejné zakázce na dodávky „Protipovodňové mobilní stěny na Střekovském nábřeží Ústí nad Labem“ konstatoval, že:
„Zadavatel statutární město Ústí nad Labem nedodržel postup stanovený v § 76 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, při posouzení nabídky uchazeče tím, že:
„3.2: ...rozhodl o vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení z důvodu, že systém nepoužívá těsnící prahy a tažená membrána je usazena na vrchní konstrukci železobetonové zdi.“
K uvedenému uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti:
„Jak je z technické zprávy zřejmé, předmětná část zadávací dokumentace je zpracována na základě určitého typu mobilní stěny, kterou při vypracování projektové dokumentace, na doporučení zadavatele, vybral a použil její zpracovatel (projektant). Jedná se tedy pouze o jedno z možných kvalitativně a technicky obdobných řešení předmětu zadávané veřejné zakázky. Podle § 44 odst. 9 zákona pokud zadavatel použije k vymezení předmětu veřejné zakázky jedno z možných řešení, platící pro určitou osobu nebo výrobek za příznačné (v šetřeném případě mobilní stěnu určitého typu a výrobce), umožní v takovém případě použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. Skutečnost, že nabízený systém uchazeče řeší styk mobilní stěny se spodní stavbou jiným způsobem, proto nemůže být…důvodem k vyřazení nabídky ze zadávacího řízen!
„Podle §45 odst. 1 a 3 zákona se technickými podmínkami v případě veřejných zakázek na dodávky rozumí vymezení charakteristik a požadavků na dodávky stanovené objektivně a jednoznačně způsobem vyjadřujícím účel využití požadovaného plnění zamýšlený zadavatelem. Technické podmínky nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely neodůvodněné překážky hospodářské soutěže.“
Úřad proto konstatoval, že zadavatel statutární město Ústí nad Labem nedodržel postup stanovený v § 76 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, při posouzení nabídky uchazeče tím, že hodnotící komise vyřadila nabídku uchazeče, z důvodu nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách, ačkoliv nabídka jmenovaného uchazeče tyto požadavky splňovala, přičemž tento postup podstatně ovlivnil výběr nejvhodnější nabídky, neboť jeho důsledkem bylo vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy.
Jako opatření k nápravě Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podle § 118 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ruší rozhodnutí zadavatele statutárního města Ústí nad Labem ze dne 31.1.2007 o vyloučení uchazeče Strojírny Podzimek, s. r. o., Třešť, z účasti v předmětném zadávacím řízení a současně ruší rozhodnutí zadavatele statutárního města Ústí nad Labem ze dne 2.3.2007 o výběru nejvhodnější nabídky v předmětném zadávacím řízení.
Text kompletného rozhodnutia nájdete v sekcii "Dokumenty na stiahnutie."


obrazok

Copyright © 2008 Geodesign, s.r.o.

Design and Technology by MONOGRAM – TYPO3 Specialist